Ceresit PRO Hűségprogram Játékszabályzat - ajánlás

 

  1. Az akció szervezője

 A „Ceresit PRO Hűségprogram ajánlás” akció (a továbbiakban „Hűségprogram ajánlás”) szervezője: Henkel Magyarország Kft. székhely: 1113 Budapest, Dávid Ferenc utca. 6. (01-09-307515; adószám: 26201720-2-43; a továbbiakban: „Szervező”).

  1. A Hűségprogram ajánlásban résztvevő és abból kizárt személyek

A Hűségprogram ajánlásban részt vehet bámely magyarországi lakóhellyel rendelkező építőipari szakember – továbbiakban: Ajánló személy.

A Hűségprogram ajánlásból ki vannak zárva:

·         a Szervező vezető tisztségviselői, munkavállalói, valamint ezen személyek Ptk. 8:1 paragrafusában meghatározott hozzátartozói;

·         azon személyek, akik a korábban futó, Szervező által meghirdetett nyereményjátékokban a nyereményjáték szellemével bármilyen módon összeférhetetlen, vagy azt sértő magatartást tanúsítottak, és ezért őket Szervező kizárta, ill. kizárja minden nyereményjátékából.

 

3.       A Hűségprogram ajánlás időtartama

A Hűségprogram ajánlás 2019. október 15. napjától 2019. december 31. napjáig tart.

A Hűségprogram ajánlás kiértékelése 2020. január 31-ig történik meg.

4.       A Hűségprogram ajánlás menete

 

a) A Ajánló személy ajánlja a Ceresit PRO programban való részvételt és regisztrációt bármely magyarországi építési kivitelezőnek, szakembernek. (továbbiakban: Szakember).

b) Ezt követően az Ajánló személy írja meg a Játék időtartama alatt a ceresit.hungary@henkel.com email-címre, hogy mely a Játék időtartama alatt regisztrált Szakembert ajánlotta (továbbiakban: Pályázat).

A Pályázatban a következő adatokat kell megadni:

·         Ajánló személy neve, címe (ahova a nyeremény postázható) és e-mail címe

·         Ajánló személyajánlásával regisztrált Szakember neve és e-mail címe

Az Ajánló személy jogosult több Pályázatot is beadni akár több fentiek szerinti e-mail megküldésével, de több érvényes Pályázat esetén is legfeljebb összesen 50 000,- Ft értékű ajándékutalvány átvételére jogosult a 4. c. pont szerint.

c) Az Ajánló személy ajánlásával a Ceresit PRO programban, a 3. pont alatti időtartamban regisztrált minden Szakember után az Ajánló személy 1.000 Ft/regisztrált Szakember, de legfeljebb összesen 50.000 Ft értékű valamely hipermarketben levásárolható ajándékutalványra jogosult. További feltétel, hogy az Ajánló személy ajánlásával regisztrált Szakember valós adatokat adjon meg a regisztráció során, valamint, hogy a Szakember regisztrációjában megadott adatai egyezzenek a 4. b) pont szerinti e-mailben megadott adatokkal.

Időnként előfordulhat, hogy valamely okból a regisztrációkat a Szervező szervere nem tudja fogadni. A regisztrációt egy későbbi időpontban meg kell ismételni. A Játék feltételeinek elfogadásával az Ajánló személy tudomásul veszi, hogy a Játék tartalma, teljesítménye, üzenet- és adatátviteli-, valamint válaszadási sebessége a kiszolgáló és kliens technológia függvényei, és ezeket kedvezőtlenül befolyásolhatja hálózati vagy szerver hiba és egyéb olyan Szervezőn kívül álló tényezők is, mint például (de nem kizárólagosan) levelezőszerverek teljesítménye és esetleges meghibásodása, valamint a biztonságos hálózati kapcsolat fenntartása. Ezen esetkért a Szervező nem felel.

Nem vállal a Szervező felelősséget olyan esetekben sem, mikor az Ajánló személy által igénybevett Internetszolgáltató hibájából nem történik meg (időben) az adatok átadása, illetve a feleken kívül álló okból az Internetszolgáltatás nem elérhető vagy a levél egyéb okból nem kerül kézbesítésre a Szervező részére.

Az ajándék átvételére az az Ajánló személy jogosult, akinek a pályázata vagy pályázatai az e pont szerinti feltételeknek megfelel.

A jelen szabályzatban nem szabályozott kérdésekkel kapcsolatban felmerülő bármely vita esetén a Szervező döntése az irányadó. A Szervező az ajánlások tulajdonjogával kapcsolatban felmerülő vitákkal kapcsolatban kizárja a felelősségét.

A Szervező fenntartja magának a jogot, hogy azon Ajánló személyeket, akik nem felelnek meg a jelen szabályzat feltételeinek a Hűségprogram ajánlásból kizárja. Valamint Szervező fenntartja magának a jogot, hogy amennyiben valamely Ajánló személy vagy más személy részéről bármilyen (számítógépes) manipulációt, illetve a Hűségprogram ajánlás szellemével bármilyen módon összeférhetetlen, vagy azt sértő magatartást tapasztal (pl. csalás/hamisítás), vagy ennek megalapozott gyanúja felmerül, úgy az Ajánló személyt azonnali hatállyal kizárja a Hűségprogram ajánlásból, valamint minden jelenlegi és jövőben szervezett promóciójából, illetve nyereményjátékából. A Szervezővel szemben a kizárt személy semmilyen igényt nem jogosult támasztani, illetve kárigényt érvényesíteni.

5.       Az ajándékutalványra való jogosultság ellenőrzése

 

Szervező ellenőrizheti, hogy a beérkezett Pályázat jelen szabályzatnak való megfelelését. Ha Pályázat a jelen szabályzat valamely rendelkezésének nem megfelel meg, úgy az utalvány átvételére nem jogosít.

Az ajándékutalvány átadására az ellenőrzést követően kerül sor Szervező kereskedelmi képviselőinek keresztül 2020. február 15. napjáig.

Csak olyan Pályázatot áll a Szervező módjában elfogadni, amely a Játék feltételeinek maradéktalanul megfelel.

 

6.       Adózási kérdések

Az ajándék esetleges adóvonzatait a Szervező viseli.

Az Ajánló személy köteles minden esetlegesen szükségessé váló az adóügyi adminisztráció szempontjából nélkülözhetetlen vagy azt megkönnyítő adatszolgáltatást biztosítani, ill. nyilatkozatot megadni.

Az ajándékutalvány megszerzésének módját az átvételi elismervény igazolja, külön dokumentum kiállítására nem kerül sor.

 

7.       Adatkezelés

 

Adatkezelő, az adatkezelés célja, jogalapja, adatkezelés körülményei

Ajánló személy a részvétellel hozzájárul ahhoz, hogy a Henkel Magyarország Kft. (székhely: 1113 Budapest, Dávid Ferenc utca. 6.; e-mail: henkel.magyarorszag@henkel.com), mint adatkezelő a Játék lebonyolítása céljából díjmentesen kezelje a részvétel során megadott adatokat.

A Pályázat benyújtásakor kért adatok

·         az Ön azonosítását és elérhetőségét (név, e-mail cím, lakcím), valamint

·         a részvétel igazolását (Ön ajánlásával regisztrált Szakember neve és e-mail címe) szolgálják.

Az adatok megadása nélkül a Hűségprogram ajánlásban való részvételre nincs lehetőség.

Az adatkezelés jogszabályon alapul, ahol az adatkezelés feltétele az Ön hozzájárulása. A Játékban való részvétel önkéntes.

Az Adatkezelő az adatokat harmadik személyek részére nem továbbítja.

Adatkezelés időtartama

Az adatokat Szervező, amennyiben a Játékos a hozzájárulását nem vonja vissza, illetve amennyiben annak további megőrzését valamely jogos érdek, igény (pl. fogyasztói panasz) vagy hatósági eljárás nem indokolja, a Hűségprogram ajánlás lebonyolítását követő 6 hónapig őrzi meg. Ezt követően a Ajánló személy adatait töröljük az adatbázisunkból.

 

Az adatkezeléssel kapcsolatban Önt megillető jogok

Fenti hozzájárulást Ön bármikor visszavonhatja és kérheti adatainak törlését a nyereményjáték nevére hivatkozva a következő elérhetőségeken: Henkel Magyarország Kft. (cím: 1519 Budapest, Pf. 429 vagy 1113 Budapest, Dávid Ferenc utca. 6.; e-mail: henkel.magyarorszag@henkel.com).

Személyes adatok törlésére irányuló kérés esetén az illető személyes adatait töröljük az adatbázisból. Ez esetben a Hűségprogram ajánlásban való részvételre nincs lehetőség.

A hozzájárulás visszavonása nem befolyásolja a visszavonást megelőzően adott hozzájárulás alapján végzett adatkezelés jogszerűségét.

Az Önről tárolt személyes adatokkal kapcsolatban tájékoztatást kérhet, kérheti az azokhoz való hozzáférését, azok helyesbítését, az adatkezelés korlátozását, az adatok Ön részére történő kiadását abból a célból, hogy azt másnak továbbíthassa. Ilyen irányú kéréssel kérjük forduljon hozzánk a fent megadott elérhetőségek valamelyikén szintén a nyereményjáték nevére hivatkozva.

Ön a személyes adataira vonatkozó jogainak vélelmezett megsértése esetén panaszával a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C., telefon: +36-1-391-1400, telefax: +36-1-391-1410, e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu) fordulhat.

8.        Vegyes rendelkezések:

 

A résztvevők a részvétellel automatikusan elfogadják a hivatalos játékszabályt.

Budapest, 2019. október 15.

HENKEL Magyarország Kft.

Szervező